Léachtaí an Aifrinn, 10 Meitheamh 2018

CÉAD LÉACHT       

Sliocht as Leabhar Geineasas      3:9-15
Cuirfidh mé naimhdeas idir tú agus an bhean, idir do shíolsa agus a síolsa.

Ghlaoigh an Tiarna Dia ar an bhfear: “Cá bhfuil tú?” ar sé leis. D’fhreagair sé: “Chuala mé do ghuth sa ghairdín agus bhí eagla orm mar go raibh mé nocht, agus chuaigh mé i bhfolach.” “Cé dúirt leat,” ar seisean, “go raibh tú nocht? An ag ithe a bhí tú den chrann a d’aithin mé duit gan ithe de?” “An bhean a thug tú dom mar chéile,” arsa an fear, “ise a thug toradh as an gcrann dom, agus d’ith mé é.” Agus dúirt an Tiarna Dia leis an mbean: “Cad é seo atá déanta agat?” D’fhreagair an bhean: “Mheall an nathair mé agus d’ith mé.”

Dúirt an Tiarna Dia leis an nathair:

“De bhrí go ndearna tú an rud seogo raibh mallacht ort thar an eallach go léir,thar na hainmhithe allta go léir;beidh tú ag sní ar do bholgagus ag ithe cré,gach lá de do shaol. Cuirfidh mé naimhdeasidir tú agus an bhean,idir do shíolsa agus a síolsa.Brúfaidh sé do cheannagus brúfaidh tusa a sháil.”

Briathar Dé.  

Salm le Freagra                        Sm 129
Freagra                                         Is ag an Tiarna atá trócaire agus tá fuascailt aige go flúirseach

I. As na doimhní a éim ort, a Thiarna.
A Thiarna, éist le mo ghuth!
Tugadh do chluasa aire
do ghlór m’achainí.                                             
Freagra

2. Dá gcoinneofá cuimhne, a Thiarna, ar chionta,
a Thiarna, cé thiocfadh slán?
Ach tugann tú maithiúnas sna peacaí:
agus ar an ábhar sin móraimid thú.               
Freagra

3. Tá mo dhóchas sa Tiarna agam,
cuireann m’anam a dhóchas ina bhriathar.
Is mó an feitheamh a dhéanann m’anam ar an Tiarna
ná feitheamh lucht faire ar an láchaint.
Ná raibh feitheamh lucht faire ar an láchaint
níos mó ná feitheamh Isráél ar an Tiarna.    
Freagra

4. Óir is ag an Tiarna atá trócaire
agus tá fuascailt aige go flúirseach;
agus fuasclóidh seisean Isráél
óna urchóidí go léir.                                            
Freagra

DARA LÉACHT       

Sliocht as an dara Litir Naomh Pól chuig na Coirintigh          4:13-5:1

bhráithre, tá againne an spiorad céanna úd an chreidimh atá luaite sa scrioptúr: “Chreid mé agus labhair mé dá réir.” Creidimidne chomh maith agus labhraímid dá réir, mar go bhfuil a fhios againn, an té úd a thóg an Tiarna Íosa ó mhairbh, go dtógfaidh sé sinne mar aon le Íosa, agus go seolfaidh sé sinne agus sibhse araon ina láthair. Is ar mhaithe libhse é seo ar fad i dtreo, nuair a leathfaidh grásta Dé i measc breis daoine, go mbeidh breis buíochais chun glóire Dé.

Sin é an fáth nach loicimid choíche. Más ea féin go bhfuilimid ag meathlú ar an taobh amuigh, tá an taobh istigh á athnuachan ó lá go lá. An buaireamh beag gearrshaolach seo atá orainn, tá ualach as cuimse den ghlóir bhithbhuan á thuilleamh aige dúinn. Ní ar na nithe infheicthe atá ár n-aire againne ach ar na nithe dofheicthe, mar níl sna nithe infheicthe ach seal ach mairfidh na nithe dofheicthe go bráth.

Tá a fhios againn nuair a leagtar ar lár an bhoth seo ina gcónaímid ar talamh, go bhfuil áitreabh le fáil ó Dhia againn sna flaithis, teach cónaithe síoraí nár tógadh le lámha daoine.

Briathar Dé.

Alleluia Véarsa                          Eo 14:23
Alleluia, alleluia!
Má bhíonn grá ag duine dom, coinneoidh sé mo bhriathar, agus beidh grá ag m’Athair dó,
agus tiocfaimid chuige,’ a deir an Tiarna.
Alleluia!

SOISCÉAL

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Marcas     3:20-25

Ní fhéadann Sátan seasamh
S   an am sin chuaigh Íosa isteach agus tháinig an slua le chéile arís sa chaoi nár fhéad siad fiú amháin béile a ithe. Agus nuair a fuair a mhuintir scéala air, ghabh siad amach d’fhonn breith air, mar bhí siad ag rá: “As a mheabhair atá sé.” Agus na scríobhaithe a bhí tar éis teacht anuas ó Iarúsailéim, deiridís: “Béalzabúl atá ann,” agus “Is trí phrionsa na ndeamhan a chaitheann sé na deamhain amach.” Ghlaoigh sé chuige iad agus labhair sé i bparabail leo: “Conas a fhéadann Sátan Sátan a chaitheamh amach? Má bhíonn ríocht ar deighilt ina haghaidh féin, ní fhéadann an ríocht sin seasamh. Agus má bhíonn teaghlach ar deighilt ina aghaidh féin, ní fhéadfaidh an teaghlach sin seasamh. Agus má tá Sátan éirithe amach ina aghaidh féin agus é ar deighilt, ní fhéadann sé seasamh. Ach ní fhéadfadh duine ar bith dul isteach i dteach an fhir láidir agus a urra tí a chreachadh gan an fear láidir a chur i ngéibheann ar dtús, agus ansin ní miste dó a theach a chreachadh.

“Deirim libh go fírinneach, maithfear don chine daonna a gcuid peacaí agus cibé diamhaslaí a dhéanfaidh siad, ach duine ar bith a dhéanfaidh diamhasla in aghaidh an Spioraid Naoimh, ní bheidh maithiúnas le fáil aige go deo, ach tá sé ciontach i bpeaca síoraí,” – mar go ndúirt siad: “Tá spiorad míghlan ann.”

Ansin tháinig a mháthair agus a bhráithre, agus ina seasamh dóibh amuigh chuir siad scéala chuige ag glaoch air. Bhí slua ina suí timpeall air, agus dúirt siad leis: “Tá do mháthair agus do bhráithre amuigh do d’iarraidh.” Dúirt sé leo á bhfreagairt: “Cé hiad mo mháthair agus mo bhráithre?” Agus ag dearcadh dó ar a raibh ina suí timpeall air, dúirt: “Seo iad mo mháthair agus mo bhráithre! Óir, duine ar bith a dhéanfaidh toil Dé, sin é mo bhráthair agus mo shiúr agus mo mháthair.”

Soiscéal Dé.

© Cumann na Sagart 2020