Léachtaí an Aifrinn, 19 Nollaig 2021

AN CEATHRÚ DOMHNACH DEN AIDBHINT

CÉAD LÉACHT

Sliocht as Leabhar Fáidh Míocí        5:1-4
 Is asatsa a thiocfaidh chugam an té a bheidh ina cheann urra ar Iosrael.

Seo mar a deir an Tiarna:

Tusa, a Bheithil Eafrátábíodh gur beag thú i measc chlanna Iúdáis asatsa a thiocfaidh chugaman té a bheidh ina cheann urra ar Iosrael,an té a dtéann a shinsearacht na cianta siargo dtí an t-am fadó.Sin é an fáth a dtréigfidh Dia iad

go dtí go mbéarfar mac di siúd,

a bhfuil tinneas clainne uirthi,

ansin fillfidh iarmhar a bhráithre ar chlann Iosrael.

Seasfaidh sé go daingean agus beathóidh sé a thréad

trí chumhacht an Tiarna

agus le mórgacht ainm an Tiarna, a Dhia.

Mairfidh siad go slán sábháilte

mar leathnóidh a chumhacht amach ansin go críocha na cruinne.

Beidh sé féin ina údar síochána.

Briathar Dé.  

Salm le Freagra                   Sm 79
Freagra                                  Cuir ar ais sinn, a Dhia. Taispeáin dúinn d’aghaidh ghrianmhar agus slánaigh sinn, a Thiarna.

I. Éist linn, a aoire Isráél.
Túsa atá i do shuí ar na Ceiribíni, soilsigh amach.
Corraigh do chumhacht, a Thiarna,

agus tar chugainn dár sábháil.                                           Freagra

2. Cas ar ais, a Dhia na Slua.
Breathnaigh anuas ó neamh agus féach.
Tabhair cuairt ar an bhfíniúin a chuir tú féin.
Caomhnaigh an stoc a phlandaigh do dheaslámh féin.
Freagra

3.Go raibh do lámh ar an bhfear a roghnaigh tú,
ar mhac an duine a neartaigh tú duit féin.
Ní thréigfimid thú go brách ansin:
tabhair dúinn an bheatha agus mórfaimid d’ainm.        
Freagra

AN DARA LÉACHT            Eabhraig 10:5-10
Táim ag teacht, a Dhia chun do thoil a dhéanamh.


A bhráithre, deir Críost agus é ag teacht isteach sa saol seo:

“Níorbh áil leat íobairt ná tabhartas;

ach d’ullmhaigh tú corp dom.

Ní raibh dúil agat in íobairtí uileloiscthe ná sna hofrálacha

a dhéantaí ar son peacaí.

Dúirt mé ansin: ‘Féach, táim ag teacht, a Dhia

chun do thoil a dhéanamh,’

faoi mar atá sé scríofa fúm sa Leabhar.”

Sa chéad áit dúirt sé: “Níorbh áil leat íobairtí ná tabhartais ná íobairtí uileloiscthe ná ofrálacha a dhéantaí ar son peacaí ná ní raibh aon dúil agat iontu,” bíodh go n-ofráltar iad de réir an dlí. Ansin dúirt sé: “Féach, táim ag teacht chun do thoil a dhéanamh.” Sa tslí seo chuir Dia na chéad íobairtí ar ceal d’fhonn an dara ceann a bhunú. Agus toisc gurbh é sin ba thoil leis, naomhaíodh sinn tríd an ofráil a rinne Íosa Críost dá chorp féin an taon uair amháin ar fad.

Briathar Dé. 

Alleluia   Véarsa                    Lc 1:38

Alleluia, alleluia!Féach mise banóglach an Tiarna:déantar liom de réir d’fhocail.Alleluia!

AN SOISCÉAL:                     Lúcás 1:39-45Conas a tharla seo domsa, máthair mo Thiarna a theacht chugam?

Chuir Muire chun bóthair sna laethanta sin agus d’imigh go deifreach faoi dhéin na gcnoc go dtí cathair in Iúdá, agus chuaigh isteach i dteach Zachairias agus bheannaigh d’Eilís . Agus tharla, nuair a chuala Eilís beannachadh Mhuire, gur bhíog an naíonán ina broinn, agus líonadh Eilís den Spiorad Naomh, agus gháir sí de ghlór ard agus dúirt: “Is beannaithe tú idir mná, agus is beannaithe toradh do bhroinne. Agus conas a tharla seo domsa, máthair mo Thiarna a theacht chugam? Óir féach, nuair a chuaigh glór do bheannachtha i mo chluasa, bhíog an naíonán i mo bhroinn le háthas. Agus is méanar di seo a chreid go gcomhlíonfaí na nithe a dúradh léi ón Tiarna.”

Soiscéal Dé

© Cumann na Sagart 2020