Léachtaí an Aifrinn, 19 Meán Fómhair 2021

AN CHÉAD LÉACHT         hEagna 2:12. 17-20
Daoraimis chun báis náirigh é.

Deir na héagráifigh leo féin:

Déanaimis luíochán roimh an bhfíréan
mar cuireann sé as dúinn,
agus ní áil leis ár ngníomhartha;
casann sé linn ár gcionta in aghaidh an dlí

agus cuireann sé cúl le cine inár leith.
Feicimis mar sin an fíor a ndeir sé:
faighimis amach cén chríoch a bheidh air féin.
Más é fíormhac Dé é, déanfaidh Dia é a chosaint
agus a shaoradh ó lámha a naimhde.
Cuirimis promhadh air le cruatan agus le céasadh
go bhfeicfimid an cheansacht atá ann
agus go mbainfimid triail as a fhoighne.
Daoraimis chun báis náirigh é
mar beidh cabhair le fáil aige – is é féin a dúirt linn é.”

SALM LE FREAGRA.           Sm 53
Freagra :                                       Tá an Tiarna ag cosaint mo bheatha.

1. Slánaigh mé, a Dhia, le d’ainm;
déan mo chúis a agairt le do neart.
Éist, a Dhia, le m’urnaí;
tabhair cluas do bhriathra mo bhéil.                   
Freagra

2. Óir d’éirigh lucht an díomais i m’éadan;
ta daoine gan trua ar thóir m’anama;
níl aird ar bith acu ar Dhia.                                     Freagra

3. Tá Dia ag teacht i gcabhair orm;
tá an Tiarna ag cosaint mo bheatha.
Déanfaidh mé íobairt duit, a Thiarna, go fonnmhar,
agus molfaidh mé d’ainm toisc gur maith é.    
Freagra

AN DARA LÉACHT              Séamus 3:16-4:3
Síolann lucht déanta na síochána an síol a thabharfaidh fómhar na fíréantachta, go síochánta.

A clann ionúin, mar a mbíonn éad agus uaillmhian dhoicheallach, bíonn corrthónacht agus gach sort drochbhirt. Ach an eagna ó lastuas tá sí ar dtús íon, ansin síochánta, cineálta, sochomhairlithe, lán de thrócaire agus de dhea-thorthaí, gan leathchuma, gan cur i gcéill. Síolann lucht déanta na síochána an síol a thabharfaidh fómhar na fíréantachta, go síochánta.

Cad faoi deara cogaí agus cathanna a bheith in bhur measc? Nach é seo, go bhfuil bhur n-ainmhianta ag troid le chéile in bhur mbaill bheatha? Santaíonn sibh rud éigin agus níl sé agaibh; maraíonn sibh agus lorgann sibh, ach ní féidir daoibh teacht air; fearann sibh cath agus cogadh, ach ní fhaigheann sibh seilbh mar nach n-iarrann sibh. Iarrann sibh rud, ach ní fhaigheann sibh mar nach n-iarrann sibh go cuí, ach lena chaitheamh ar bhur n-ainmhianta.

Alleluia Véarsa             Eo 8:12

Alleluia, alleluia!
Is mise solas an tsaoil, a deir an Tiarna;
an té a leanfaidh mise beidh solas na beatha aige.
Alleluia!

AN SOISCÉAL                  Marcas 9:30-37
Tabharfar Mac an Duine. Más mian le haon duine a bheith ar tosach, ní foláir dó bheith ar deireadh cách agus ina sheirbhíseach ag cách.

San am sin ag imeacht as an áit sin dóibh, ghabh Íosa agus dá deisceabail tríd an nGailíl agus níorbh áil leis go mbeadh fios ag aon duine, mar bhí sé ag teagasc a dheisceabal, a rá leo: “Tabharfar Mac an Duine ar lámh do dhaoine agus cuirfidh siad chun báis é, agus tar éis a mharaithe, éireoidh sé tar éis trí lá.” Ach níor thuig siad an focal, agus bhí eagla orthu ceist a churair.

Tháinig siad go dtí Cafarnáum, agus sa teach do d’fhiafraigh sé díobh: “Cad a bhí áchur trí chéile agaibh sa tslí?” Ach ní raibh focal astu, óir bhí siad ag díospóireacht le chéile, ar an tslí, féachaint cé acu ba mhó. Shuigh sé agus ghlaoigh chuige an dáréag agus dúirt leo: “Más mian le haon duine a bheith ar tosach, ní foláir dó bheith ar deireadh cách agus ina sheirbhíseach ag cách.” Agus ag breith ar leanbh dó, chuir sé é ina sheasamh i lár baill eatarthu, agus, ag tabhairt barróige dó, dúirt sé leo: “Cibé duine a ghlacfaidh a leithéid seo de leanbh ar son m’ainm, glacann sé mise, agus cibé a ghlacfaidh mise, ní mise, ach an té a chuir uaidh mé, a ghlacann sé.”

© Cumann na Sagart 2020